Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Laboratorium pomiarów jodu promieniotwórczego w tarczycy: Metodyka oceny dawek skutecznych na podstawie pomiarów aktywności I-131 w tarczycy

Bezpośredni pomiar aktywności promieniotwórczego jodu w tarczycy pracownika zapewnia najbardziej wiarygodną ocenę dawki skutecznej od inkorporacji promieniotwórczego jodu drogą wziewną, chociaż ocena ta wymaga znajomości rozkładu czasowego wnikania tego radionuklidu do organizmu pracownika.

 

W praktyce ochrony radiologicznej wyróżnia się:

● jednorazowe wniknięcie 131I do organizmu pracownika do jakiego może dojść w wypadku zdarzenia radiacyjnego (np. przypadkowe uwolnienie radionuklidu do powietrza pracowni)
● ciągłe wnikanie 131I do organizmu pracownika (wariant pesymistyczny) przy stałym w czasie stężeniu aktywności 131I w powietrzu pomieszczenia przez 24 godziny na dzień. (np. przy rutynowych pracach z otwartymi źródłami promieniotwórczego jodu oraz dyżurach nocnych przy pacjentach - otwartym źródłem radionuklidu jest pacjent po zaaplikowaniu diagnostycznej lub terapeutycznej dawki radioizotopu).
● wielokrotne wnikanie – określona liczba wniknięć w ciągu roku w zależności od cyklu pracy z jodem promieniotwórczym.

- wariant 1: przebywanie 8 godzin dziennie w warunkach znaczącego stężenia aktywności 131I w powietrzu (np. rutynowe prace w zakładzie medycyny nuklearnej)
- wariant 2: przebywanie 8 godzin w ciągu tygodnia w warunkach podwyższonego stężenia aktywności 131I (np. narażenie osoby aplikującej jod promieniotwórczy pacjentom)  

 

W zależności od przyjętego wariantu wnikania różna będzie wielkość i przebieg czasowy aktywności 131I mierzonych w tarczycy.  

 

Jednorazowe wniknięcie 131I do organizmu pracownika do jakiego może dojść w wypadku zdarzenia radiacyjnego (np. przypadkowe uwolnienie radionuklidu do powietrza pracowni). Wielkość i zmiany w czasie aktywności 131I mierzonych w tarczycy przedstawiono na rysunkach 1, 2.

 

Rys. 1

 

Rys. 2

 

Jednorazowe wniknięcie 131I do organizmu pracownika do jakiego może dojść w wypadku zdarzenia radiacyjnego (np. przypadkowe uwolnienie radionuklidu do powietrza pracowni) .

 

W tabeli poniżej przedstawiono poziomy odniesienia aktywności 131I w tarczycy przy "prawie" jednorazowym wniknięciu 131I około 910 kBq (w ciągu ośmiu godzin pracy). Poziomy aktywności 131I odpowiadają rocznej dawce skutecznej 20 mSv (graniczna dawka dla narażonych zawodowo).

Aby obliczyć dawkę skuteczną jaką otrzymał dany pracownik (w mSv), należy ustalić czas jaki upłyną od wniknięcia - do pomiaru 131I w tarczycy, a po przeprowadzeniu pomiaru aktywności 131I w tarczycy tego pracownika podzielić wynik pomiaru przez odpowiedni poziom odniesienia i pomnożyć przez 20.  

Poziomy aktywności 131I w tarczycy generujące dawkę skuteczną 20 mSv

Jednorazowe

wchłonięcie 131I nastąpiło

w ciągu 8 godzin pracy

liczba godzin od zdarzenia liczona jest od zakończenia dnia pracy

 

 

 

Liczba godzin od zdarzenia:

Wniknięcie

 

POZIOM ODNIESIENIA

[ Bq]

 

Ciągłe wnikanie 131I do organizmu pracownika (wariant teoretyczny) Zachodzi przy przebywaniu pracownika w stałym w czasie stężeniu aktywności 131I w powietrzu pomieszczenia przez 24 godziny na dobę. (Chociaż jest to wariant mało realistyczny, zalecany jest dla np. rutynowych pracach z otwartymi źródłami promieniotwórczego jodu oraz dyżurach nocnych przy pacjentach - otwartym źródłem radionuklidu jest pacjent po zaaplikowaniu diagnostycznej lub terapeutycznej dawki radioizotopu).

 

Wielokrotne wnikanie 131I do organizmu pracownika– określona liczba wniknięć w ciągu roku w zależności od cyklu pracy z jodem promieniotwórczym.

● wariant 1: przebywanie 8 godzin dziennie w warunkach znaczącego stężenia aktywności 131I w powietrzu (np. rutynowe prace w zakładzie medycyny nuklearnej)
● wariant 2: przebywanie przez 8 godzin w ciągu tygodnia w warunkach podwyższonego stężenia aktywności 131I (np. narażenie osoby aplikującej jod promieniotwórczy pacjentom)

 

Aby obliczyć dawkę skuteczną jaką otrzymał dany pracownik (w mSv), należy przy założeniu cyklicznego powtarzania się czynności pracownika, po przeprowadzeniu pomiaru aktywności 131I w tarczycy tego pracownika podzielić wynik pomiaru przez odpowiedni poziom odniesienia i pomnożyć przez 20.

 

Poziomy aktywności 131I w tarczycy generujące dawkę skuteczną 20 mSv

Wariant wniknięcia 131I

POZIOM ODNIESIENIA [ Bq]

ciągłe 24 godz. narażenia przez dobę

      6600

wielokrotne: 8 godzin narażenia na dobę

              6500 - 6600       

wielokrotne: 8 godzin narażenia na tydzień

       4500 - 8000

 
Rys. 3
 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.