Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych

Pracownia Dawek Indywidualnych i środowiskowych (PDIiŚ) Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie od 45 lat prowadzi badania indywidualnego narażenia na promieniowanie jonizuje osób zatrudnionych w zakładach stosujących źródła promieniowania jonizującego. Do wyznaczania Indywidualnych równoważników dawek Hp(10) i Hp(0,07) opracowano dawkomierze fotometryczne i termoluminescencyjne umożliwiające pomiary dawek od promieniowania rentgenowskiego, gamma, beta i neutronów termicznych w zakresie dawek od 0,1 mSv do 2 Sv.

 

W celu potwierdzenia jakości pomiarów Pracownia uczestniczyła w latach 1996 - 1999 w "Międzynarodowych Pomiarach Porównawczych Dawkomierzy Indywidualnych Promieniowania Fotonowego" zorganizowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) i Komisję Wspólnoty Europejskiej (CEC). Program obejmował pomiary porównawcze "Badanie Typu" oraz pomiary porównawcze "Symulowanych Pól Promieniowania". W pomiarach uczestniczyło 16 laboratoriów z krajów europejskich.

 

Wyniki uzyskane przez CLOR świadczą o wysokiej jakości pomiarów i metod badawczych stosowanych w PDIiŚ. W 2000 roku Pracownia uczestniczyła w "European Workshop on Individual Monitoring of External Radiation" zorganizowanym przez Radiation and Nuclear Safety Authority w Finlandii oraz przez Komisję Europejską (EC), Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) oraz przez Laboratoria Pomiarowe Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Włoch i Hiszpanii gdzie rozważano harmonizację w ramach Unii Europejskiej (EU) wymagań i procedur niezbędnych do prowadzenia indywidualnego monitoringu dawek zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 96/29/EURATOMU.

  

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.