Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Pracownia dozymetrii radonu

Radonowe Stanowisko Wzorcowe jest komorą klimatyczną pozwalającą na kalibrację przyrządów i metod w różnych warunkach klimatycznych i badania wpływu tych warunków na ich funkcjonowanie.

 

Komora daje możliwość wytwarzania wzorcowych wartości stężeń radonu oraz jego produktów rozpadu, pozwala również określać rozkład średnic aerozoli będących nośnikami pochodnych radonu. Dzięki temu daje możliwość poprawnego oszacowania dawki efektywnej od promieniowania na układ oddechowy pochodzącej od pochodnych radonu we wdychanym powietrzu.

 

Komora radonowa może pełnić funkcję stanowiska wzorcowego zarówno w metrologii radonu i jego produktów rozpadu w różnych warunkach klimatycznych jak i, dzięki wyposażeniu w aparaturę aerozolową, w dozymetrii radonowej.

 

Stężenie radonu mierzone jest w sposób ciągły referencyjnym przyrządem AlphaGUARD firmy Genitron Instruments GmbH działającym na zasadzie dyfuzyjnej komory jonizacyjnej.

 

Stężenie energii potencjalnej α monitorowane jest za pomocą 3 przyrządów: WLx firmy Pylon, modułu Radon WL Meter firmy Thomson & Nielsen Electronics współpracującego z AlphaGUARD’em oraz australijskiego spektrometru średnic aktywnych aerozoli RPPSS-Mk2 produkcji ARPANSA. Spektrometr RPPSS oblicza ponadto współczynnik konwersji stężenia energii potencjalnej α na dawkę efektywną z uwzględnieniem rozkładu średnic w zakresie od 0,6 nm do 2494 nm. Daje też możliwość badania rozkładu aktywności w zależności od wielkości średnic aerozoli. Dodatkowo komora jest wyposażona w licznik neutralnych jąder kondensacji RICH 100 CN oraz generatory aerozoli.

 

Wykaz procedur wzorcowania stosowanych w LWPDiR

QPP 1WRn - Wzorcowanie przyrządów i eksponowanie wzorcowymi stężeniami detektorów i przyrządów do pomiaru stężenia radonu w powietrzu

QPP 2WRn - Wzorcowanie przyrządów do pomiaru stężenia energii potencjalnej a krótko-życiowych pochodnych radonu

 

 

UWAGA: od 1 czerwca 2010 roku, z połączenia Dozymetrycznego Laboratorium Wzorców Wtórnych i Pracowni Dozymetrii Radonu, powołane zostało Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych działające pod numerem akredytacji AP 057.

 
 
 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.