Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Zespół Prewencji i Służby Dozymetrycznej CLOR
 

Rodzaj
zdarzenia

Przykłady zdarzeń radiacyjnych wymagających
interwencji ekipy (2002-2006)
Awarie urządzeń

Zablokowanie się źródła w wężu przesyłowym defektoskopu.
Zablokowanie się źródła w wężu przesyłowym aparatu do brachyterapii.
Perforacja osłony w pojemniku roboczym izotopowej aparatury kontrolno pomiarowej.
W czasie prac defektoskopowych źródło nie powróciło do pojemnika magazynowego defektoskopu. (Ir-192 o aktywności ok. 40 Ci). Źródło zostało zabezpieczone z udziałem ekipy służby awaryjnej. W wyniku przeprowadzonych działań dawki na osobę ograniczono do zakresu 1 – 3 mSv/h.

Kradzież lub zagubienie źródła

Izotopowe czujki dymu.
Pojemniki ze źródłami Co-60.

Odnalezienie substancji promieniotwórczych

Przetopienie źródeł Co-60 w piecu hutniczym.
Odnalezienie opadów poszpitalnych skażonych izotopami J-131 i Tc-99m w odpadach komunalnych.
W wyniku pomiarów spektrometrycznych i selekcji odpadów ekipa służby awaryjnej ustaliła, ze w odpadach komunalnych znajdują się podkłady higieniczne skażone izotopem J-131. Nie udało się ustalić miejsca pochodzenia skażonych przedmiotów.
Złom skażony solami Ra-226.

Podejrzenie o promieniotwórczość

Mieszkaniec osiedla wykopał z ziemi metalowy pojemnik w kolorze żółtym – badania wykazały, ze pojemnik był pusty i nie był przeznaczony do przechowywania źródeł promieniotwórczych.
Służby graniczne cofnęły wagon z nawozami mineralnymi twierdząc, że wykazują one zbyt wysoki poziom promieniowania. Pomiary wykonane na miejscu przez ekipę służby awaryjnej wykazały, że poziom jest typowy dla takich materiałów a przyczyną promieniowania jest naturalny izotop K-40.
W wyniku pomiarów spektrometrycznych na składowisku ekipa służby awaryjnej ustaliła, że w odpadach komunalnych nie ma długo-życiowych źródeł promieniotwórczych.
Puste opakowanie z oznakowaniem „koniczynki”,
Podniesiony poziom promieniowania wokoło samochodu z odpadami komunalnymi.

Pożar obiektu ze źródłami

Pożar obiektu wyposaonego w instalację PPOŻ z izotopowymi czujkami dymu (Am-241 lub Pu-239).

Inne

Ćwiczenie Służby Awaryjnej i Państwowej Straży Pożarnej
Ćwiczenie Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Awaryjnej Prezesa PAA w oparciu o symulację wypadku drogowego samochodu ZUOP przewożącego odpady promieniotwórcze do Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych.
Zalanie pracowni izotopowej wodą deszczową.

  
  

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.