Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Obszary działania Laboratorium

Przedmiotem działania Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechniania tych prac, w obszarach:

a) ochrony przed promieniowaniem jonizującym osób narażonych zawodowo, wybranych osób z populacji i ogółu ludności, oraz środowiska kraju w warunkach normalnych, podczas nadzwyczajnych zdarzeń radiacyjnych, a w szczególności terrorystycznych i militarnych zagrożeń radiacyjnych,

b) radioanalityki i pokrewnych metod analizy chemicznej,

c) doskonalenia metod pomiarowych, wzorcowania aparatury dozymetrycznej i radiometrycznej,

d) prac normalizacyjnych, legislacyjnych i informacji w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem,

e) szkolenia i kursów w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem.

 

Do zakresu działania Centralnego Laboratorium należy wykonywanie zadań operacyjnych z zakresu ochrony radiologicznej, a w szczególności:

a) pomiary i ocena skażeń promieniotwórczych środowiska i żywności,

b) pomiary i ocena skażeń wewnętrznych,

c) pomiary i ocena indywidualnych dawek promieniowania,

d) opiniowanie i ocena działań podejmowanych w jednostkach użytkujących źródła promieniowania jonizującego, z punktu widzenia wymagań ochrony radiologicznej,

e) pomiary, ekspertyzy, oceny i opinie w zakresie ochrony radiologicznej związane z użytkowaniem i przechowywaniem źródeł promieniowania oraz transportem materiałów promieniotwórczych,

f) prowadzenie ewidencji danych dotyczących:

i) źródeł promieniowania jonizującego,

ii) dawek indywidualnych,

iii) wyników pomiarów radiometrycznych i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

iv) wzorcowanie aparatury dozymetrycznej i radiometrycznej,

g) badanie i opiniowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze i wytwarzających promieniowanie jonizujące, aparatury dozymetrycznej i radiometrycznej oraz sprzętu ochronnego,

h) prewencyjna służba dozymetryczna,

i) punkt kontaktowy międzynarodowego systemu wczesnego powiadamiania o awariach jądrowych,

j) prowadzenie monitoringu radiacyjnego, w tym sieci wczesnego wykrywania.

 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.