Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Kalendarium
 

czerwiec 1957 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bhp przy stosowaniu promieniowania jonizującego. (Dz. U. Nr 34 z dnia 27.06.1957 r.)

13 lipiec 1957 r.

Zostaje powołanie Uchwałą Rady Ministrów, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej – CLOR,  (dyrektor Jerzy Peńsko) z trzema działami technicznymi: Dział Skażeń Radioaktywnych – DSR, Dział Kontroli Zakładów – DKZ, Dział Aparatury i Kalibracji - DAK

Pierwsi pracownicy: Maria Bysiek, Stefan Dyź, Danuta Grzybowska, Danuta Krzymowska, Tadeusz Prusek, Hanna Rakoczy, Miłosław Wilk, Juliusz Wysopolski

1957 r.

Powstaje Dział Dokumentacji i Szkolenia

1958 r.

Zorganizowanie w CLOR centralnej ewidencji użytkowników źródeł promieniotwórczych oraz centralnego systemu ewidencji i kontroli dawek indywidualnych (T. Musiałowicz,    S. Dyź, J. Wysopolski)

1958 r.

CLOR nawiązuje ścisłą współpracę z Techniczną Inspekcją pracy oraz Inspekcją Sanitarno- Epidemiologiczną i rozpoczyna systematyczną kontrolę użytkowników źródeł promieniotwórczych w całym kraju. Zostają zidentyfikowane największe źródła rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia zawodowego m.in. stosowane w przemyśle i w wojsku farby świecące zawierające rad oraz aplikatory radowe w lecznictwie

listopad 1958 r.

Powołanie Rady Naukowo Technicznej Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Przewodniczący Rady: Jerzy Peńsko (1958-1960), Leopolf Jurkiewicz (1961-1966), Edward Kowalski (1967), Bronisław Buras (1968), Józef Kossacki (1969-1971)

Zadania CLOR:

Dział Kontroli Zakładów – DKZ (Tadeusz Musiałowicz) - zorganizowanie systemu kontroli oraz doradztwa technicznego w zakładach stosujących zamknięte i otwarte izotopowe źródła promieniowania jonizującego oraz zorganizowanie systemu pomiaru i kontroli dawek indywidualnych wśród pracowników zakładów izotopowych i jądrowych

Dział Skażeń Radioaktywnych – DSR (Ryszard Szepke) - podjęcie prac metodycznych i pomiarowych w zakresie badań skażeń środowiska produktami rozszczepienia z wybuchów jądrowych, radioekologii oraz adaptacji i opracowania nowych pomiarów skażeń wewnętrznych dla rutynowej kontroli osób zatrudnionych przy otwartych źródłach promieniowania jonizującego

Dział Aparatury i Kalibracji - DAK (Adam Kuchciński) - podjęcie prac w zakresie wzorcowania aparatury dozymetrycznej oraz opracowania nowych rozwiązań aparaturowych, pozwalających na udoskonalenie dozymetrycznych i radiometrycznych metod pomiarowych. Zorganizowanie systemu szkolenia w zakresie stosowania zasad i przepisów ochrony przed promieniowaniem

Dział Dokumentacji i Szkolenia (Jerzy Sokołowski) - zorganizowanie systemu szkolenia w zakresie stosowania zasad i przepisów ochrony przed promieniowaniem.

1961 r.

Samodzielna Pracownia Pomiarów Tła Naturalnego - Jerzy Peńsko, Maria Bysiek, Tadeusz Wardaszko, Małgorzata Biernacka,  Kalina Mamont - badania tła promieniowania gamma, stężeń radonu w powietrzu atmosferycznym i glebowym oraz w budynkach mieszkalnych. Organizacja w Dziale Kontroli Zakładów systemu interwencyjnego na wypadek awarii radiacyjnych, który przyjmuje od 1964 r. nazwę Ośrodka Dyspozycyjnego Służby Awaryjnej. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej otrzymuje uprawniania Branżowego Ośrodka Normalizacyjnego w zakresie ochrony przed promieniowaniem

1962 r.

Pracownia Prognozowania Skażeń (prof. Teodor Kopcewicz) – badania nad opadaniem cząstek ciężkich, pochodzących z wybuchów jądrowych w troposferze

1961 - 1964 r.

Centralny Ośrodek Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych przy Urzędzie Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej z nadzorem metodycznym CLOR DSR (Wanda Czosnowska)

1965 r.

Opracowanie dawkomierza fotometrycznego dla pomiarów prom. X, gamma, beta i neutronów termicznych (Tadeusz Musiałowicz, Juliusz Wysopolski, Zbysław Szwaj)

1966 r.

Prace nad detektorami termoluminescencyjnymi dla pomiarów rutynowych w dozymetrii środowiskowej (Maria Wolska Witter, Alozy Koczyński)

1966 r.

Badania wchłaniania izotopów promieniotwórczych z żywnością (Wanda Czosnowska, Zofia Flis, Dariusz Grabowski)

1967 r.

Prezes CUJM upoważnił działające w CLOR Laboratorium Wzorcowania do kalibracji dawkomierzy stosowanych w ochronie radiologicznej

czerwiec 1970 r.

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej wprowadza się do nowego budynku przy ulicy Konwaliowej 7 na Żeraniu

1970 r.

Powstaje Zakład Dozymetrii (Bogdan Gwiazdowski) Badania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego śladowymi ilościami izotopów promieniotwórczych i stabilnych

1971 r.

Dział Skażeń Radioaktywnych przekształca się w Zakład Higieny Radiacyjnej (prof. Zbigniew Jaworowski)

1973 r.

Rozpoczęcie badań pionowego rozkładu skażeń atmosfery metalami ciężkimi, produktami rozszczepienia po wybuchach jądrowych oraz naturalnymi radionuklidami (Zbigniew Jaworowski, Ludwika Kownacka)

1974 r.

Opracowanie metody oraz rozpoczęcie systematycznej kontroli stężeń Kr-85 w powietrzu atmosferycznym (Tadeusz Wardaszko, Julia Nidecka)

1972 - 1979 r.

pod kierownictwem prof. Zbigniewa Jaworowskiego pracownicy CLOR prowadzą badania 16 lodowców Alaski, Norwegii, Spitsbergenu, Alp, Himalajów, Afryki Równikowej, Peru i Antarktydy w celu określenia strumienia do atmosfery globu metali ciężkich i radionuklidów ze źródeł naturalnych i sztucznych

1972 - 1979 r.

Badania nad zachowaniem się trytu w łańcuchu pokarmowym oraz wpływu trytu związanego organicznie i wody trytowej na wzrost, rozwój i reprodukcję i czynności układu nerwowego (Z. Pietrzak Flis, I. Radwan, I. Indeka, M. Kowalska)

1988 r.

W Zakładzie Dozymetrii zapoczątkowano opracowanie Radiologicznej Mapy Polski w ramach polskiego systemu monitoringu środowiska (badania sponsorowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

1997 r.

Powstaje Laboratorium Pomiaru Zawartości Jodu w Tarczycy dla potrzeb działania służb awaryjnych oraz na wypadek zagrożenia radiacyjnego. (Grażyna Krajewska)

1994 r.

Umowa o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem pomiędzy rządem Danii (Agencja Awaryjnego Zarządzania Duńskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych DEMA) i rządem Polski (Państwowa Agencja Atomistyki PAA. W ramach tej umowy strona duńska zobowiązała się uruchomić pierwszą na terenie naszego kraju sieć automatycznych stacji monitoringu środowiska systemu PMS (Permanent Monitoring System)

1995 r.

W CLOR zainstalowano serwer całego duńskiego systemu PMS (Permanent Monitoring System)

1996 r.

Uruchomiono w CLOR serwer z zainstalowanym systemem ARGOS NT. Jest to system “wspomagania decyzji”, który na podstawie napływających danych pomiarowych (spektrometrycznych) oraz danych meteo jest w stanie obliczać prognozy zmian sytuacji radiologicznej

1996 - 1999 r.

prace mające na celu modernizację istniejącego Laboratorium Wzorcowania i utworzenia w CLOR krajowego Dozymetrycznego Laboratorium Wzorców Wtórnych (DLWW).(Hanna Dzikiewicz - Sapiecha)

1997 r.

Pierwsze wydanie Radiologicznego Atlasu Polski

1999 r.

Na podstawie międzyrządowej umowy polsko-duńskiej strona duńska przekazała stronie polskiej samochód terenowy Toyota Land Cruiser GX 90 z zainstalowanym w nim Ruchomym Laboratorium Spektrometrycznym

1998 - 2001 r.

Prace związane z określeniem obszarów o podwyższonym ryzyku narażenia ludności polski na skażenia promieniotwórcze Cs-137 w ramach projektu EU Inco-Copernikus SAVEC (Paweł Krajewski)

2000 r.

Ruchome Laboratorium Spektrometryczne zostało przekazane w użytkowanie do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej do Zakładu Dozymetrii (Krzysztof Isajenko, Paweł Lipiński)

1999 - 2001 r.

Opracowanie i wdrożenie w Zakładzie Dozymetrii ultra-czułych stacji   ASS-500 dla potrzeb monitoringu radioaktywnych zanieczyszczeń przyziemnej warstwy powietrza

2000 r.

Z inwestycyjnych środków finansowych Państwowej Agencji Atomistyki zbudowano w CLOR Nowe Radonowe Stanowisko Wzorcowe (Kalina Mamont Cieśla)

lipiec 2001 r.

PECO - kontrakt pomocowy dla Polski realizowany w ramach programów Europejskiego Centrum Badawczego przez Instytut Pierwiastków Transuranowych (ITU) w Karlsruhe

2003 r.

Opracowanie Podręcznika Systemu Reagowania na Zdarzenia Nielegalnego i/lub Niezamierzonego Obrotu Materiałami Jądrowymi i Promieniotwórczymi w Polsce” zgodny z MAP poszerzonym o materiały promieniotwórcze

    
 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.