Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Aktualności
15/07/2008
 
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę nowej lampy rentgenowskiej

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 p. z. p. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż nowej lampy rentgenowskiej po rozpatrzeniu dwóch ofert, które zostały złożone w tym postępowaniu, postanowiono co następuje:
 
I. Na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 p. z. p. odrzucono ofertę RPS Services Limited z Wielkiej Brytanii gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ w szczególności:
1.  wykonawca określił w ofercie cenę w funtach szterlingach podczas
     gdy zgodnie z ust. 17 pkt 1 i 2 SIWZ cena powinna być określona w
     złotych polskich lub EUR.
2.  wykonawca zaoferował termin gwarancji 3 miesiące podczas gdy w
     ust. 3 pkt 4 SIWZ  gwarancja określona została na minimum 12 m-cy.
3.  wykonawca określił termin realizacji zamówienia na 6 tygodni zgodnie z protokółem, podczas gdy ust. 4 SIWZ ustala termin na 30 dni od udzielenia zamówienia. Nadto Wykonawca nie przedstawił dokumentów wymaganych  w  ust. 7 SIWZ.
Na podstawie art.. 189 ust. 1 i 2 p. z. p. firma RPS Services Limited z Wielkiej Brytanii ma prawo złożenia protestu w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o odrzuceniu oferty.

II. Po odrzuceniu oferty RPS  Services Limited wybrana została oferta firmy Canberra-Packard L.T.D. opiewająca na kwotę 31.293,00 EUR.          

Oferta spełnia warunki podane w SIWZ.
O terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła./font>