Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
28/02/2014
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

 

Zamawiający:

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR)

ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa

 

Przedmiot zamówienia:

DOSTAWA USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OBSŁUDZE INFORMATYCZNEJ CENTRALNEGO LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W ROKU 2014

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Wybór dostawcy usługi będzie prowadzony w trybie przeglądu ofert z możliwością negocjacji ceny i nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113/2010, poz. 759 z późniejszymi zmianami) – zgodnie z art. 4 ust. 8 tej Ustawy. Ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę usługi polegającej na obsłudze informatycznej Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w roku 2014.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Czasy reakcji:

  2 godziny – awaria krytyczna (dostęp do Internetu, awaria serwerów czy urządzeń sieciowych,

  5 godzin – awaria niekrytyczna (inne zgłoszenia związane z awarią sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych),

  24 godziny – pozostałe zgłoszenia.

 

Administrowanie IT:

·         Zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej (administrowanie routerem brzegowym na styku sieci LAN/WAN, administrowanie aktywnymi urządzeniami sieci LAN, administrowanie podsiecią wydzieloną dla klientów CLOR, w tym: przyłączanie nowych klientów do sieci w miarę potrzeb)

·         Zarządzanie usługami informatycznymi istniejącymi w CLOR (Active Directory, serwer DNS, serwer plików, serwer FTP, serwer ESET NOD, serwer WWW, serwer bazodanowy itp.)

·           Zarządzanie fizycznymi i wirtualnymi serwerami CLOR,

·      Zarządzanie serwerem HOME.pl (poczta elektroniczna, strona WWW) w tym dodawanie nowych kont użytkowników,

·           Dołączanie nowych użytkowników do sieci komputerowej CLOR,

·         Rozszerzanie usług istniejących w CLOR na innych użytkowników, którzy nie mają jeszcze danej usługi uruchomionej.

 

Helpdesk:

·         Zapewnienie sprawnej i ciągłej pracy sprzętu komputerowego,

·         Bieżąca pomoc i wsparcie techniczne dla pracowników CLOR,

·         Instalacja, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania w CLOR,

·         Organizacja zakupów sprzętu komputerowego i sieciowego w CLOR.

 

Doradztwo w zakresie:

·         Wyboru sprzętu IT oraz oprogramowania,

·         Rozwoju infrastruktury IT

·         Rozwiązywania istniejących problemów.

 

Termin wykonywania usługi i ważności oferty:

Od 01 kwietnia 2014 do końca 2014 roku na podstawie obustronnie podpisanej Umowy.

 

Dokumenty, jakie należy załączyć do składanej oferty:

·  Udokumentowanie posiadanej wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług o charakterze podobnym jak objęte niniejszym zamówieniem wraz z podaniem odbiorcy usługi oraz dokumentów potwierdzających, że usługa była wykonywana należycie.

·        Pisemnego oświadczenia, że w okresie wykonywania usługi, składający ofertę będzie dysponował co najmniej jedną osobą, posiadającą doświadczenie w wykonywaniu następujących czynności:

o    Zarządzanie sieciowymi systemami operacyjnymi,

o Utrzymanie i zarządzanie siecią komputerową (urządzeniami aktywnymi),

o    Utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą sieciową,

o    Znajomość systemów z rodziny Windows Server,

o   Znajomość systemów operacyjnych Win98, WinNT, Win2000, WinXP, Windows Vista, Win7, Win8,

o    Znajomość systemów z rodziny Unix/Linux,

o    Znajomość baz danych MS SQL, MS Access,

o    Znajomość urządzeń sieciowych, ich obsługi i konfiguracji.

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 07 marca 2014 r. w siedzibie zamawiającego (CLOR, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, budynek główny, II Piętro, Sekretariat).

Oferty mogą być też składane elektronicznie na adres poczty elektronicznej: dyrektor@clor.waw.pl – elektroniczne oferty muszą być w formacie PDF i zawierać odpowiednie podpisy przedstawicieli oferenta.

 

Wybór najlepszej według zamawiającego oferty:

Najlepsza oferta będzie wybrana do dnia 20 marca 2014 roku.

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen ze wszystkimi oferentami.

 
 
 
 
 

 

 
 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.