Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
30/05/2011
 
29/04/2011
 
07/03/2011
 

Rada Naukowa

Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej

ogłasza konkurs na stanowisko

 

dyrektora

 

Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej

 

[Na podstawie: ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412)]

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w  konkursie:

 1. posiadanie co najmniej  stopnia  naukowego doktora;
 2. korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 4. posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego oraz w zarządzaniu zespołami pracowniczymi:

 1. doświadczenie zawodowe w instytucjach naukowych,
 2. doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 3. znajomość podstaw prawnych, zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, w oparciu o które działa instytut badawczy,
 4. predyspozycje do kierowania instytutem badawczym.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 2. koncepcji pracy na stanowisku dyrektora Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenie;
 4. oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 7. oświadczenia o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej do dopuszczenia do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „tajne” lub przedłużenia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „tajne”.

Następujące materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej:

 • Statut Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
 • Regulamin Organizacyjny Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
 • Materiały informacyjne o pracach prowadzonych w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w 2009 roku,
 • Sprawozdanie finansowe za 2009 rok (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe),

będą dostępne do wglądu w Sekretariacie Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, w godzinach 9.00-14.00, od dnia ogłoszenia konkursu do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt 1 i pkt 3-7.

Zgłoszenie należy przesłać lub złożyć w kopercie z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej", listem poleconym lub osobiście w siedzibie Centralnego Laboratorium, pod adresem: ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

>> wersja pdf <<
 

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.