home page
 

ROZWÓJ METOD ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ DLA BIEŻĄCYCH I PRZYSZŁYCH POTRZEB ENERGETYKI JĄDROWEJ

Nowe materiały dotyczące projektu SPREJ
w dziale "multimedia"

    
SPREJ
   HOME
   AKTUALNOŚCI
   OPIS PROJEKTU
   PARTNERZY
   multimedia
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z projektem SPREJ

Przyjęcie przez Radę Ministrów dn. 11 sierpnia 2009 Ramowego harmonogramu działań dla energetyki jądrowej i włączenie energetyki jądrowej do krajowego zasobu źródeł energii, stanowiło kolejny krok, po powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, do rozpoczęcia przygotowań do budowy pierwszej elektrowni jądrowej i zwiększania bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Długo dyskutowany, ale i oczekiwany powrót Polski do programu energetyki jądrowej zapewni większe bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez dywersyfikację bazy paliwowej i przyniesie polskiej elektroenergetyce źródło energii bezpiecznej, stabilnej, po konkurencyjnych kosztach, bez emisji gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska, jak to zostało określone w priorytetach Polityki energetycznej Polski do 2030 r . Pilna konieczność opracowania systemu bezpiecznej eksploatacji elektrowni jądrowej oraz zarządzania paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, jak również analiza potrzeb, wynikających z aktualnego stanu ochrony radiologicznej w Polsce doprowadziła do ogłoszenia w 2011 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju strategicznego programu badawczego „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”. W pakiecie ogłoszonych zadań konkursowych, znalazło się zadanie 6-te pt : Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej.

Niezależnie od tempa wdrażania energetyki jądrowej w Polsce, pilne unowocześnienie systemu BJiOR będzie musiało nastąpić chociażby ze względu na wzrost liczby potencjalnych źródeł zagrożenia radiacyjnego kraju, m.in. zwiększenia liczby elektrowni jądrowych krajów sąsiednich zlokalizowanych w pobliżu granic Polski (obecnie 10 czynnych elektrowni jądrowych w tym 26 bloków – reaktorów energetycznych w odległości do ok. 310 km od granicy ), czy wzrostu liczby użytkowników źródeł promieniowania jonizującego m.in. w sektorze medycznym w związku z rozwojem nowych technik badań diagnostycznych i terapeutycznych z zastosowaniem promieniowania jonizującego, czy też w związku z podwyższeniem standardów warunków pracy i ochrony środowiska przez UE. W skali światowej, badania naukowe dotyczące szeroko rozumianej ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego przeżywają swój renesans. Wynika to z ponownego zainteresowania pozyskiwaniem czystej energii z bezpiecznych elektrowni jądrowych, projektu budowy reaktora termojądrowego ITER, zagrożenia użyciem materiałów promieniotwórczych i broni jądrowej w celach terrorystycznych lub militarnych, jak i potrzeby jednoznacznego wyjaśnienia skutków działania niskich dawek promieniowania na organizm człowieka, jako naukowej podstawy systemu ochrony radiologicznej. Rozwijana jest też koncepcja objęcia ochroną radiologiczną nie tylko człowieka, ale i środowiska fauny i flory, a więc i rozszerzenie ochrony radiologicznej na inne istoty żywe.

 
 
 
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju
PARTNERZY:
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Instytut Techniki i Chemi Jądrowej
Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 

Copyright ©2011 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.